తూర్పుగోదావరి పురుషోత్తపట్నం ఎత్తిపోతల పధకంలో భూములు ఇవ్వని ర్తెతులకు నోటీసులు గోడలకు అంటించి పనులు ప్రారంభించిన అదికారులు.మమ్మల్ని మోసం చేసారంటు ర్యాలిగా పనులను.అడ్టుకోవడానికి.వచ్చిన ర్తెతులను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు.వారితో ర్తెతులు వాగ్వీదం.భారీగా మొహరించిన పోలీసులు

10
Views
   

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>