తూర్పుగోదావరి పురుషోత్తపట్నం ఎత్తిపోతల పధకంలో భూములు ఇవ్వని ర్తెతులకు నోటీసులు గోడలకు అంటించి పనులు ప్రారంభించిన అదికారులు.మమ్మల్ని మోసం చేసారంటు ర్యాలిగా పనులను.అడ్టుకోవడానికి.వచ్చిన ర్తెతులను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు.వారితో ర్తెతులు వాగ్వీదం.భారీగా మొహరించిన పోలీసులు

8
Views
   

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>