విద్యార్దులకు నైపుణ్యాన్నిపెచేందుకు ప్రభుత్వం కృషిచేస్తున్నదని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబునాయుడు అనారు

4
Views
   

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>